Page 6 - Innova Novalty
P. 6

LED iTLfi;amu1aa:; M
/W A @,
/\/\_ Q “‘
‘(rs Li‘!  A $5 .
 I . W [
1‘?-BA Q14 uemco
/'\_Z\]T ’ "“‘ 1 CAFE
/XXX/\
LED Cactus Camvas LED Teqwla Canvas LED Mexxco Camvas LED Neon Umcom Cam/as
> M > ”¢‘~f‘> E
' .‘ U " - ' " ll . _ -
in: WV L1. » 9 L» W
.h \ L - "4 
/ Dir)‘-"«‘ W‘; " ,1 L : I -——— L . C ‘ »— .1"
  ?  if . 1 
 Pa =.- »1,lI ~ ~ -1 \\<.~
, _ ’ ‘ ——— ’_ , 7 L ‘_,. ‘ -. «p -H‘,_'
\  
LED \/Vhne Umcom LED Pm up Gm Dmer LED Pm up Gm Gasolme LED Pm up Mote!
Vnnova Edmons Lid 6   4   5   6   7   8