Page 9 - INNOVA Emoji Catalogue 2018
P. 9

Glass Wall Art 
‘ I
. ;.vJ.‘.\:/J
‘ / /
C X /7 7
w .  ‘
1’O{'O” " 0‘ 2.1-,’
. .;  ¢__ 
~ 1.2 
"* .5’ "
emo,:- Pre—lmed ‘ .  ’
hangers 
1 3
5 g|,I...|g
I III-
IVEIIIIEF >2‘
I'll Packaging
NIB,‘
2 4

umaji wall an

4Dx40cm emu]: glass waHar1. Tempered 4mm safe|y g\ass. Framed hangers Included.

Hem Descnpmn Size Pk my Baroode Item Descnpuun Size Pk my Barcode

1. FP08D30 emopSm\|ey 40x4Dcm 4 5052282050305 3 FPD8034 emD]IWInk 40x4Dcm 4 5052282050343

2. FP08D31 emop Qualm 4Dx40cm 4 5052282080312 4. FPD8035 emcq|Sung\asses 4Dx40cm 4 5D522820803W


   7   8   9   10   11